Our Yugoslavias: Daily Life in the SFRY

Каков бил животот во Југославија?

Кои биле луѓето кои живееле таму?

Луѓето кои живееле во Социјалистичка Федеративна Република Југославија се најразлични поединци со важни, богати и сложени приказни за раскажување. Од обичното до необичното, вашите искуства во мултинационалната социјалистичка федерација нудат нови значења и сфаќања за југословенската историја, култура и идентитет.

Нашите Југославии: Секојдневниот живот во СФРЈ, е проект за дигитална усна историја организиран од докторантката на Американскиот универзитет Александра Заремба. Ве поканува (поединци кои претходно живееле во Југославија) колективно да ги зачувате и споделите вашите секојдневни искуства во мултинационалната социјалистичка федерација. Споделувањето на вашите приказни и размислувања за победите и загубите, изобилствата и расипаноста, минливите моменти и формативните промени во секојдневниот живот, помага да се напише и одново толкува југословенската историја надвор од постојните и нецелосни политички и национални наративи. Нашите Југославии ги истакнува различните контури и текстури на животот во Југославија за да има простор за сите различни, а понекогаш и контрадикторни, искуства што луѓето ги имале таму. Вашата приказна е важна и се надевам дека ќе ја споделите.

Прочитајте повеќе за проектот, неговите етика и методи и најчесто поставуваните прашања за повеќе информации.


Овој проект се темели на идејата дека луѓето кои живееле во Југославија се најпогодни да раскажуваат свои приказни за секојдневниот живот во социјалистичка Југославија. Вашите предлози, коментари и други повратни информации се од клучно значење за да бидеме сигурни дека овој проект е репрезентативен за тие искуства. Вашиот придонес е повеќе од добредојден и потребен и затоа ве охрабрувам да ме контактирате во секое време.